نشست مشاوران ایثارگران وزراء باحضور وزیر محترم دفاع  وپشتیبانی نیروی های مسلح

نشست مشاوران ایثارگران وزراء در محل سالن وزارت دفاع وپشتیبانی نیروی های مسلح

نشست مشاوران ایثارگران وزراء باحضور وزیر محترم دفاع وپشتیبانی نیروی های مسلح

نشست کمیته ملی شهید خدمت  با حضور وزیر بهداشت و معاون توسعه منابع و دکتر موسوی مشاور وزیر در امور ایثارگران

نشست کمیته ملی شهید خدمت با حضور وزیر بهداشت و معاون توسعه منابع و دکتر موسوی مشاور وزیر در امور ایثارگران

نشست کمیته ملی شهید خدمت که با حضور معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران و معاونین و مدیران ارشداز جمله مشاور ایثارگران وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی برگزار شد

نشست کمیته ملی شهید خدمت  با حضور وزیر بهداشت و معاون توسعه منابع و دکتر موسوی مشاور وزیر در امور ایثارگران

نشست کمیته ملی شهید خدمت با حضور وزیر بهداشت و معاون توسعه منابع و دکتر موسوی مشاور وزیر در امور ایثارگران

نشست کمیته ملی شهید خدمت که با حضور معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران و معاونین و مدیران ارشداز جمله مشاور ایثارگران وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی برگزار شد

اسناد
نشریات

دریافت نرم افزار اندروید مشاهده درجه بهداشتی رستوران ها