نگاهی به زندگی شهید دکتر هاشم جعفری معیری

زندگی نامه شهید دکتر هاشم جعفری معیری

در مهر ماه سال 1309 در تبریز دیده به جهان گشود. در سال 1338 از دانشگاه تبریز دکترای پزشکی گرفت. و در سال 1350 از دانشگاه تهران تخصص جراحی عمومی دریافت نمود و بعنوان پزشک عمومی در کردستان مشغول خدمت گردید.

در پست های زیر و شهرهای مذکور مشغول فعالیت بود:

پزشک عمومی بهداری خلخال

رئیس بهداری آذر شهر

پزشک بهداری

رئیس بهداری میانه

در سال 58 به سمت مدیر عامل سازمان منطقه ای بهداری استان تهران منصوب شد و در سازمان های تامین اجتماعی رئیس هیئت مدیره مدیر عامل سازمان بود.

او با پاکی زندگی کرد و در تمام طول حیات پر از شش از هیچ ایثاری در جهت پیشبرد اهداف اسلام کوتاهی نکرد.